رئیس کتابخانه

سمت سازمانی:  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بجنورد     

نام و نام خانوادگی: اکبر پاد

مدرک تحصیلی: دکتری – ریاضی 

شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۷

شماره تماس داخلی: ۱۱۳۷

فکس: -

پست الکترونیک:  a.paad@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد: دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی