تازه های کتاب

                

                                                                            فهرست کتاب ها

جهت دریافت کتابهای منتشر شده مشخصات و تعداد نسخه مورد نظر خود را همراه با فیش واریزی به آدرس پست الکترونیکی انتشارات ارسال نمایید.

پست الکترونیک انتشارات: ubpublish84@gmail.com

شماره حساب جهت واریز هزینه به نام بانک ملی 2178711812004

تلفن های تماس با کتابخانه: 40-05832201137