تازه های کتاب

                          

                                                                            فهرست کتاب ها

جهت دریافت کتابهای منتشر شده مشخصات و تعداد نسخه مورد نظر خود را همراه با فیش واریزی و نشانی کامل پستی  به آدرس پست الکترونیکی انتشارات ارسال نمایید.

 

پست الکترونیک انتشارات: ubpublish84@gmail.com

تلفن های تماس با کتابخانه: 40-05832201137

پرداخت الکترونیک