کارشناس اطلاع رسانی

سمت سازمانی: کارشناس اطلاع رسانی

نام و نام خانوادگی: نجمه نوروزیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – کتابداری و اطلاع رسانی

شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۰

شماره تماس داخلی :۱۱۴۰

پست الکترونیک: n.noroozian@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد: دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی- بخش مرجع