کارشناس مسئول کتابخانه

سمت سازمانی: کارشناس مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: فرشته  خانی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – کتابداری و اطلاع رسانی 

شماره تماس مستقیم : 05832201138

شماره تماس داخلی :1138

فکس : -

پست الکترونیک : khani@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد : دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی