کارکنان

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 ابوالفضل نیازی مطلق رئیس کتابخانه  1137 05832201137
 فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه 1138 05832201138
 بهاره ضیغم جهانی کتابدار مسئول 1139 05832201139
 نجمه نوروزیان کارشناس اطلاع رسانی  1140 05832201140
امیرحسین نقی پوران کارشناس انتشارات 1141 09155848629