کتابدار مسئول

سمت سازمانی: کتابدار مسئول

نام و نام خانوادگی: بهاره ضیغم جهانی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی – کتابداری و اطلاع رسانی 

شماره تماس مستقیم:  05832201139
شماره تماس داخلی :1139
پست الکترونیک: -

مکان استقرار واحد: دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی - بخش فهرست نویسی