رئیس کتابخانه

رئیس کتابخانه


سمت سازمانی: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بجنورد

نام و نام خانوادگی:ابوالفضل نیازی مطلق

مدرک تحصیلی: دکتری – ریاضی 

شماره تماس مستقیم : 05832201137

شماره تماس داخلی :         -

فکس :                         -

پست الکترونیک : a.niazi@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد : دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی