راهنمای اعضا

راهنمای اعضا


جهت تمدید منابع از قسمت ورود اعضا، تمدید وارد صفحه مورد نظر شده و در هر سه قسمت شماره عضویت، کد میله ای و کلمه عبور شماره عضویت خود را واردنمایید.

شماره عضویت دانشجویان: شماره دانشجویی به صورت پیش فرض

شماره عضویت سایر اعضا: شماره ملی

راهنمای تمدید منابع

راهنمای رزرو منابع