فهرست کتاب ها

فهرست کتاب ها


عنوان: Learn academic Words In Practice3

مؤلفان: Majid Elahi Shirvan,Mahboobeh Khabooshani

 تاریخ انتشار: 2018

 قیمت(ریال):250000

 

 

 عنوان: American and British Idioms for Undergraduate EFL Students' English Idioms Application Course

مؤلف: Mohammad Reza Ghorbani

تاریخ انتشار: 2019

قیمت(ریال): 250000

 

 

 عنوان: بازی های تقویت هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی

مؤلفان: مجید الهی شیروان، سمیرا رحمانی، مهران برادران کاشی

تاریخ انتشار: 1398

قیمت(ریال): 300000

 

 

 عنوان: نظریه و عمل شبکه های یادگیری

مؤلف: حسین اسکندری

تاریخ انتشار: 1398

قیمت(ریال): 150000

 

 

 عنوان: مدل سازی و روش های حل برنامه ریزی عدد صحیح

مؤلفان: حسین کریمی، زهرا داستانی، محدثه محمدی

تاریخ انتشار: 1397

قیمت(ریال): 200000

 

 

 عنوان: مدیریت هوش هیجانی در کلاس

مؤلفان: استیوبوکت و سیمون پرسیو ال

مترجمان: مجید الهی شیروان، سمیرا رحمانی، مهران برادران کاشی

تاریخ انتشار: 1398

قیمت(ریال): 320000

 

عنوان: ارزیابی نیروهای طراحی لرزه ای مخازن با استفاده از روش آئین نامه ای

مؤلف:  مهدی ادیبی

تاریخ انتشار: 1398

قیمت(ریال): 300000

 

 

 

عنوان: واکاوی علمی در رؤیت هلال ماه

مؤلفان:  سید قاسم رستمی، سید محسن قاضی میرسعید

تاریخ انتشار: 1398

قیمت(ریال): 400000

 

عنوان: رفتار درمانی معاصر

مؤلفان: میشل دی. اسپیگلر، دیوید سی. گاورمونت

مترجمان: مرتضی نظیفی، آرزو حمامی ابرندآبادی، فرزانه رجب زاده، فرشته علی دوست قهفرخی

تاریخ انتشار: 1398

قیمت(ریال): 800000