رئیس کتابخانه

 

سمت سازمانی:  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بجنورد     

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل نیازی مطلق

مدرک تحصیلی: دکتری – ریاضی 

شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۷

شماره تماس داخلی: ۱۱۳۷

فکس: -

پست الکترونیک:  a.niazi@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد: دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی